Sexuella övergrepp

Vad är Sexuella Övergrepp?

Är en psykisk och fysisk kränkande handling, som man utsatts för utan att ha gett sitt samtycke. Förövaren är oftast någon med mer makt än man själv, som tagit sig rätten till att tillfredsställa sina egna behov på en annan människas bekostnad.

Sexuella övergrepp kan vara många olika saker, allt ifrån att bli utsatt för våldtäkt, att man blir berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd, kan vara blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon sexuellt med munnen eller handen, vaginala eller anala samlag. Tvingas bevittna sexuella handlingar och se på pornografi är också sexuella övergrepp.

Om övergreppen består av kommentarer eller blickar i en sexualiserad ton, utan att någon fysisk beröring sker, kan det vara svårt för den som är utsatt att avgöra om det är ett sexuellt övergrepp. Då finns det en risk att man slår ifrån sig det som har hänt.

Många gånger upplever den som är utsatt för övergrepp att Han/Hon inte varit tillräckligt tydlig med att säga nej. Om man utsätts mot sin vilja och ändå blivit upphetsad, eller tyckt det känts skönt, och kanske fått orgasm. Då kan det vara ännu svårare att själv avgöra om man blivit utsatt för sexuella övergrepp. Som vid alla trauman så hjälper urhjärnan oss att överleva. Vid chock så stängs sinnena av, du kan se tunnelseende, tappa hörseln, inte skrika. Detta händer för att kroppen stänger av för att överlevnadsinstinkt sätter in. Det är vanligt att man ger sig själv skulden, men det är viktigt att veta att det är förövaren som är ansvarig för övergreppen.

Beroende förhållande till förövaren

Det är inte ovanligt att barn och tonåringar blir utsatta för sexuella övergrepp. Det kan vara enstaka eller upprepade övergrepp som sker under en lång tid.

Förövaren kan vara en granne, en lärare, ett syskon, en förälder, en annan vuxen man bor med eller i stort sett vem som helst i dess närhet. Oftast är det en person som barnet är beroende av på något sätt.

I vissa fall har personen som utsatts för övergrepp tvingats till sexuella handlingar med hot om våld mot andra familjemedlemmar, husdjur, eller hot om våld eller bli utsatt för våld. Det är oftast svårt att prata om eller ens tänka på. I andra fall kan förövaren utnyttja att ett barn är i beroendeställning, barnets nyfikenhet eller barnets bristande kunskap. Kan också ske med hjälp av mutor.

Det är inte enbart barn som utsätts för sexuella övergrepp utan även vuxna kan bli utsatta. De kan begås av jämnåriga, klasskompisar eller en partner. Vanligast är att ens partner som begår övergrepp i form av fysiskt våld eller sexuella övergrepp, eller att man utsätts för sexuella övergrepp av någon bekant. Det är inte helt ovanligt att någon som blivit utsatt för övergrepp i barndomen fortsätter att vara utsatt i av samma förövare eller av någon annan.

Sexuella övergrepp kan ske i alla samhällsklasser, i alla typer av nationaliteter, i alla typer av familjer.

Förövare har alltid någon form av makt av makt över det som blir utsatt. Antingen för att den utsatta är i beroendeställning, fysiskt svagare eller inte kan skydda sig eller utrycka sin vilja för att man tex har en funktionsnedsättning, är sjuk, är full eller sover.

Hur en person mår efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp?

Det går inte att säga hur man påverkas av sina upplevelser av övergrepp. Varje person reagerar på sitt eget sätt. För många sätter de sexuella övergreppen djupa spår, som tar lång tid att hantera och symtom kan dyka upp långt efter att övergreppen upphört.

Vissa hanterarkonsekvenserna av övergreppen genom att prata med en närstående, en del kan utveckla ett självskadebeteende, andra behöver professionell hjälp under en lång tid. För några kommer reaktionerna omedelbart och man brukar må bättre efter att man tex pratat med vänner eller familj.

”Vanliga Symtom”

Har skuldkänslor för det som hänt. Skam och äckelkänslor inför sig själv och sin kropp. Rädsla och kroppsliga symtom som spänningar, värk och magproblem. Det är också vanligt att man gör sin upplevelse mindre än vad det egentligen är, säger till sig själv att det inte var något allvarligt och att man inte borde må så dåligt av det som hänt.

Att man känner sig väldigt ensam med sin upplevelse och tänker att ”det är något fel på mig”. Det är också vanligt att man tvivlar på sina egna minnen och erfarenheter. Ena stunden kan det som hänt kännas fullkomligt främmande men i nästa stund vet man precis vad man har varit med om. Man kan också drabbas av påträngande minnebilder eller förnimmelser i kroppen efter övergrepp. Tilliten till andra minskar, nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter och självmordstankar är vanliga symtom. Självkänslan påverkas och förmågan att ta sina egna behov på allvar och försämras ofta.

Hur reagerar Barn?

När ett barn utnyttjas sexuellt och utsätts för ett övergrepp, kan barnet utveckla flera olika smärtsamma känslor, tankar och beteenden. Inget barn är psykologiskt förberätt för att hantera en vuxens påtvingade sexualitet. Även två till treåringar som inte kan känna eller förstå att den sexuella aktiviteten är fel, utvecklar problem och destruktiva reaktioner och beteenden till följd av sin oförmåga att klara av den sexuella stimuleringen. Fem till sexåringar eller äldre blir dessutom lätt fångat mellan lojaliteter, där barn förstår att det som sker inte ska få ske eller är skamligt eller omgärdat av hemlighetsmakeri. Men där barnet ändå vill möta den vuxna förövaren och visa sin lojalitet, kärlek, tillgivenhet och bli bekräftad. Mitt i detta ”beroende” kan det förekomma våld mot barnet eller hot om våld mot tex en familjemedlem, eller hot om att det skulle splittra familjen eller leda till oanade konsekvenser som barnet sedan ”genom att berätta” skulle få stå till svars för.

Sker det sexuella utnyttjandet inom familjen finns det risk för eventuell avundsjuka, rädsla för andra familjemedlemmars välmående och en utpräglad skamkänsla förknippad med maktförhållande i familjestrukturen.

Barn som utsätts för långvariga sexuella övergrepp får oftast en vriden självbild av det egna jaget som kan utrycka sig i låg självkänsla, en känsla av värdelöshet, en förvriden bild av närhet och sexualitet och få svårigheter i samspel mellan människor. Barnet kanske drar sig undan sociala kontakter eller söker kärlek och närhet genom sex. Ofta kan den dåliga självkänslan följas av ångest, depression, ibland självskadebeteende och självmordstankar. Idag ser man samband mellan övergrepp mot barn och en lång rad psykiska störningar och yttringar för dåligt psykiskt mående.

Symtom som kan väcka misstanke

I de flesta fall där åtal väcks för sexuellt utnyttjande och våldtäkt mot barn är det barnet själv som anförtrott sig åt en vuxen eller vän, ett förtroende som sedan kommit till att leda till en polisanmälan. Ytterst sällan finns det Tydliga Fysiska tecken på att ett övergrepp ägt rum. Det händer dock att tex när ett barn drabbas av veneriska sjukdomar , unga flickor blir gravida eller ett barn får skador i anus eller vagina, att en läkare kan konstatera att det är troligt att ett övergrepp orsakat skadan. Betydligt vanligare är de psykiska och beteendemässiga symtomen som visar sig tydligast.

Vad säger lagen?

När en sexuell handling upplevs som ett övergrepp är den i de allra flesta fall också ett sexuellt övergrepp i juridisk mening. Det vill säga att det är ett brott som kan polisanmälas, och att förövaren eller förövarna kan dömas till straff enligt lagen. Det kan vara svårt att veta vilka händelser som betraktas som brott. Det kan också vara svårt att avgöra om man blivit utsatt för ett brott, även om man upplevt att man råkat ut för något kränkande.

I lagens mening är våldtäkt och grov våldtäkt de allvarligaste sexualbrotten. Det finns flera andra liknande brott, till exempel sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av barn. Du kan läsa mer om detta på Brottsofferportalen.

Oavsett hur brottet bedöms i lagens mening, är sexuella övergrepp alltid kränkningar mot den som utsätts. Därför är det vanligt att man mår dåligt efter ett övergrepp, även om det inte kan rubriceras som ett brott, eller om polisutredningen läggs ner.

Hemsidor där du kan Söka Råd, Stöd och Hjälp!

Tok Tabu och kunskap

bris

1177.se

umo

1000mojligheter

Unizon