Mobbning

Vad är mobbning?

Upprepade kränkningar under en längre tid mot en person räknas som mobbning. Det förekommer i olika varianter: verbal, psykisk eller fysisk.

Varje dag utsätts ca. 60.000 barn för mobbning och ca. 45 barn tar livet av sig per år. En av fem av de unga har inte berättat för någon om att de blivit utsatta för mobbning eller blivit kränkta.

Av högstadieeleverna har 10 % blivit kränkta av en vuxen i skolmiljö.

Av vuxna tycker 9 av 10 att skolpersonal agerar vid kränkningar, medan bara 5 av 10 elever anser det.

Verbal mobbning

Skvaller, förtal, rykten, glåpord och överdrifter.

Psykisk mobbning

Som kan bestå av subtila metoder: gester, miner, suckar och blickar, ignorering och utfrysning.

Fysisk mobbning

Knuffar, sparkar, slag, tafsningar, förföljelse och sabotage.

Trakasserier

När kränkningarna är kopplade till diskrimineringsgrunderna: etnicitet, kön eller sexuell läggning kallas det trakasserier som är vanliga i skolan.

Bland mellan och högstadieeleverna är var 10:de elev utsatt för sexuella trakasserier.

De vanligaste trakasserierna hos barn och unga handlar om: relationer, intressen, musiksmak, klädstil eller utseende.

Källor: SVT Morgans mission Friends Om mobbning

Rollerna inom mobbning

Mobbaren

Många mobbare är populära på skolorna, det känns bättre att sammankopplas med den sidan än den utsattas sida. Även om man kan känna sympati för offret så avskärmar man sig. Så länge mobbning är lönsamt så är det starkt motiverande för de eleverna att fortsätta att mobba.

Medlöparen

Den som hänger på mobbaren och hjälper till.

Förstärkaren

En i hejaklacken som står och ser på och skrattar, tycker det är kul.

Den Passiva

Den som inte bryr sig, det är inte mitt problem.

Försvararen

Ställer upp för den mobbade.

Offret

De som har mobbats löper större risk att utveckla depression och ångest långt upp i vuxen ålder. Man får också svårt att lita på människor i sin omgivning.

Det finns ingen vinnare inom mobbning verken nu eller senare i livet.

En mobbare löper större risk att hamna i kriminalitet och fängelse.

Mobbaren söker ofta någon makt, synlighet och status i kamratgänget. De vill visa sin makt för gruppen och väljer enkla måltavlor där de känner sig säkra på slutresultatet. De skuldbelägger offret, det är deras fel. Man vill inte sätta fokus på att man inte mår bra eller är svag, då fokuserar man på någon annan.

Vad kan man göra för att förhindra mobbning?

Det ska finnas ett handlingsprogram för hur man ska agera om problem uppstår. Alla ska veta vilket ansvar man har och alla ska känna till vad som sker.

Om man misstänker att det pågår mobbning eller kränkningar är det viktigt att ingripa direkt. Annars kan den person som är utsatt känna att situationen är accepterad och känna sig ytterligare utanför.

Man bör ta tag i situationen direkt för att förhindra att problemen förvärras, det gäller arbetsplatser, skolor och föreningar.

När unga och barn är berörda är det viktigt att kontakta hemmet och att man har uppföljningar efter hand.

Bryta mönster

Byta mönster: byta tankebanor

Inga sänkande kommentarer

Inga onödiga skratt

Splittra och dela upp fasta invanda grupper

Bryta mönster i tidigare grupperingar

Göra roliga saker tillsammans: stärka gemenskapen

Att bekämpa mobbning handlar om att stärka gemenskapen inte om att peka ut skurkar och offer

Mobbning är som ogräs, det måste rensas bort och det är ett arbete som tar tid.

Mobbning:

En form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling där någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Kränkningar/ kränkande behandling:

Ett uppträdande som , utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker elevers värdighet.

Trakasserier:

Ett uppträdande som kränker elevens värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Källor: SVT Morgans mission  UR Det handlar om dig  UR Behöver vi bry oss om barn som mobbar