NPF

Vad är NPF?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.

De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning och tvångssyndrom. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Det finns hög samsjuklighet, komorbiditet av störningar och syndrom som till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.

Idag ändras diagnostiseringen så det finns flera olika namn fast på samma diagnos i omlopp.

Symptom på NPF

Personer med NPF har ofta svårigheter med:

• Reglering av uppmärksamhet

• Impulskontroll och aktivitetsnivå

• Samspelet med andra människor

• Inlärning och minne

• Att uttrycka sig i tal och skrift

• Motoriken

Överlag så mår NPF personer bra av struktur och regler. Man förvarnar innan byte av aktivitet. Man väljer sina strider om man har med dessa personer att göra. Att växa upp i en miljö där det bara är bråk gör det inte lättare för dessa personligheter att förstå sitt funktionshinder. Kunskap ger trygghet, både för anhöriga och personerna som har funktionsvariation.

Här på sidan kan du läsa om olika funktionshinder alla är inte en NPF nedsättning.

Använd gärna sökmotorn för att söka på det som intresserar dig.

ADHD

Vad är ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder på engelska) innebär att man har svårt att koncentrera sig och vara uppmärksam.

Alla människor har en personlighet först och främst. Har man sedan en NPF diagnos så blandas den upp med personligheten. Det gör att dessa personer är väldigt olika varandra fast de har samma diagnos.

Mycket har med vilken påverkan personen har av olika sammanhang. Vilka krav omgivningen ställer men även en själv.

Har man ADHD kan man även ha andra diagnoser med. Därför är det vanligt att man får göra andra tester under utredningen tex dyslexitest.

Symtom

Uppmärksamhets svårigheter

Rastlös/överaktiv

Impulsiv i rörelser

Har lätt för att prata mycket

Har lätt för att avbryta andra

Högljudd

Har svårt att vänta överlag

Svagheter

Närhet

Frustration som blir ilska

Samarbeta

Inlärningssvårigheter

Deprimerad

Dålig motivation

Styrkor

Energiska

Nyfikna

Testar nya saker

Arbetsamma

Kommer med nya idéer

Uthålliga

Myter

Fel: Det är bara killar som har ADHD.

Svar: Nej det finns tjejer som har ADHD men det brukar ta längre tid att upptäcka dom.

Fel: Personer med ADHD är mindre intelligenta.

Svar: ADHD har inget med intelligens att göra. Många som har ADHD är jättesmarta.

För att få diagnos:

Det är olika för olika kommuner vårt råd är att du ringer BUP, Psykmottagning eller pratar med rektorn på skolan så får du reda på vart ni / du ska vända er.

Vad är ADD?

ADD är ADHD utan H. H står för Hyperaktivitet.

Så en person med ADD har samma svårigheter och styrkor som en med ADHD, men det skiljer sig lite på aktiviteten. En person med ADD kan upplevas som slö, men det handlar om något helt annat.

Utöver symtom som ADHD listar upp:

Uppmärksamhet på detaljer

Gör lätt slarvfel

Brist på uppmärksamheten på stora saker

Verkar inte lyssna på direkt tilltal

Inte förstår instruktionerna

Svårt för att organisera uppgifter

Undviker ofta saker

Mental uthållighet är jätte svårt

Tappar ofta bort saker

Ofta lätt distraherad av yttre stimuli

Ofta glömsk i dagliga aktiviteter

Aspergers syndrom

Vad är Aspergers syndrom?

Diagnosen Aspergers syndrom har sedan 2015 tagits bort som separat diagnos ur diagnosmanualen DSM-5. Aspergers syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder).

ASD är ett nytt samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser.

Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM-5.

Det har pågått många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla.

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information.

Har man denna funktionsvariation så ligger största problemet i att samspela och kommunicera med andra människor. Man är oftast högfungerande, men kan ha andra diagnoser samtidigt som gör att alla är väldigt olika fast man har samma diagnos.

Asperger kan även kallas hög fungerande autism efter som det är en autism diagnos.

Man kan även få en diagnos som kallas autismliknande tillstånd. I AS diagnosen har man inte försenad utveckling. Svårigheterna är i olika grader och man har ett annat sätt att se på omvärlden.

Man kan ha väldiga styrkor inom ett område där man har sitt intresse, men vardags saker och sociala sammanhang är jätte svårt.

Svagheter

Starkt begränsade intressen.

Känsliga för olika sinnesintryck –ljud, ljus, lukt och beröring.

Svårigheter i kontakten med andra människor

Specialintressen

Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra

Svårt för muntliga introduktioner

Bristande motorik

Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar

Stresskänsliga,

Psykiskt sårbara

Ångest

Ångestattacker

Tvångstankar/tvångshandlingar

Depressioner 

Fobier

Styrkor

Man är ofta pålitlig

Ärlig

Bra minne

Originellt tänkande

Bra på detalj

Aspergers Syndrom innebär inte bara problem.

I rätt miljö kan många av de egenskaper som är vanliga hos personer med diagnosen vara en tillgång. Till exempel stor uthållighet och ovanligt god koncentrationsförmåga.

Autism

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor.

 • Autism
 • Autismliknande tillstånd
 • Aspergers syndrom.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, har att göra med hur hjärnan fungerar och hanterar information. Det är något du föds med, och som består livet ut.

Vanliga egenskaper vid autism

Du som har autism kan känna igen dig i flera av dessa egenskaper:

 • Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och känner.
 • Det kan vara svårt att kommunicera med andra och bli förstådd på rätt sätt.
 • Vissa intressen tar upp en stor del av din tid.
 • Det kan vara stressande att göra något som är nytt och ovant.
 • Det kan vara svårt att bryta beteenden och rutiner som har blivit en vana.
 • Du kan reagera starkt på sinnesintryck som till exempel ljud, lukter och smaker.
 • Ibland kan du även ha motoriska svårigheter, som till exempel svårigheter att lära dig att cykla eller simma.

Signaler hos små barn

 • Svårigheter att få ögonkontakt
 • Kan vara sen i motoriken
 • Vanligt att var ojämn i de olika områden, tex duktig på att räkna, men dålig på färger. duktig i finmotorik men dålig att göra saker med kroppen.
 • Svårt att förmedla sig, och det ger ofta sig uttryck i ilska och vissa barn skadar sig själva. Som att slå sig och få utbrott. När vi förstår dem så brukar det lugna ner sig.
 • Behöver sällan mycket sömn.
 • Mat känsliga, handlar mer om konsistens än smak.

Tourettes

Vad är Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom är en funktionsnedsättning som visar sig genom upprepande reflexliknande rörelser och läten som kallas tics.

Det är inte ovanligt att få diagnosen kombinerat med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Under utredning för ADHD brukar denna diagnos komma upp. Andra diagnoser som även är vanliga är dyslexi, ångest eller depression. Tourettes syndrom börjar i barndomen eller under tonåren och kan finnas kvar upp i vuxen ålder.

Styrkor

En person med Tourettes har ofta mycket energi och är snabbtänkta eller kreativa.